Εικόνα1 Εικόνα2 Εικόνα3 Εικόνα4

Επικοινωνία

Ασφαλιστικό Γραφείο Στάχτιαρη
Σαλάκου 6
Αγρίνιο ΤΚ 30100
Τηλ. 26410-54005
Φαξ 26410-54008
email

Περισσότερες πληροφορίες για την επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να βρείτε στην σελίδα Επικοινωνία.

Συνεργασίες

Το γραφείο μας συνεργάζεται με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες του χώρου, όπως οι AXA, AIG, ERGO, ATE Ασφαλιστική και Όμιλο Νομικής Προστασίας D.A.S.

banner-companies

Στόχος μας είναι να επιλέξουμε το ανταγωνιστικότερο και πιό πλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα για τις ανάγκες σας. Με τη συνεργασία μας με τους κορυφαίους στον ασφαλιστικό κλάδο μπορούμε και επιτυχγάνουμε τον στόχο μας.

Οροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου A.I.G.

A.I.G.

Ασφάλεια Οχήματος

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας

ΝΑΤΙΟΝΑL UΝΙΟΝ-FIRE ΙΝS.ΡΙΤΤSΒURGH ΡΑ

Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρίας

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εφαρμοστέο Δίκαιο

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Τρόπος και Χρόνος Διευθέτησης Εγγράφων Αιτημάτων - Παραπόνων του Ασφαλισμένου ή/και Λήπτη της Ασφάλισης
Η Εταιρία υποχρεούται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εισαγωγή του εγγράφου στην έδρα της Εταιρίας:

α) να επιλαμβάνεται της διευθέτησης των εγγράφων παραπόνων/αιτημάτων, εφόσον υπάρχει σύμπτωση βουλήσεων,

β) να απαντήσει γραπτώς στον Ασφαλιζόμενο/Λήπτη της Ασφάλισης, εφόσον υπάρχει σύμπτωση βουλήσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας άσκησης ένδικου μέσου.

Δικαιώματα του Λήπτη της Ασφάλισης, Δικαίωμα Εναντίωσης και Δήλωση Παραλαβής

Για κάθε διάταξη του περιεχομένου της Ασφαλιστικής Σύμβασης, όσον αφορά στις Προαιρετικές καλύψεις, που ο Λήπτης της Ασφάλισης (αντισυμβαλλόμενος) θεωρεί παρέκκλιση από την αίτηση του για ασφάλιση, ο Λήπτης της Ασφάλισης έχει δικαίωμα εναντίωσης. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με τη συμπλήρωση και αποστολή στα Κεντρικά Γραφεία της Ασφαλιστικής Εταιρίας του συνημμένου έντυπου Δήλωσης Εναντίωσης Α, αποκλειστικά και μόνο με συστημένη επιστολή, μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Η παραλαβή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου τεκμαίρεται από την πληρωμή του Ασφαλίστρου.

Η μη παράδοση (α) των προβλεπομένων από τον Νόμο πληροφοριακών στοιχείων κατά την υποβολή της Αίτησης Ασφάλισης, και (β) των Γενικών ή/και Ειδικών Όρων, όλων των καλύψεων, κατά την παράδοση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, δίνει το δικαίωμα στο Λήπτη της Ασφάλισης της εναντίωσης στην Ασφαλιστική Σύμβαση. Το δικαίωμα αυτό ασκείται όπως περιγράφεται παραπάνω, βάσει της Δήλωσης Εναντίωσης Β, μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

Σε περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης, το Ασφαλιστήριο ακυρώνεται από ενάρξεως, αμέσως και αυτόματα από την παράδοση στο ταχυδρομείο του προαναφερόμενου συστημένου Εντύπου εναντίωσης και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί.
Διευκρινίζεται ότι το Δικαίωμα εναντίωσης δεν μπορεί να ασκηθεί εάν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο. ταχυδρομείο ή/ και μετά απ' αυτή και μέχρι την παραλαβή της από την Ασφαλιστική Εταιρία έχει επέλθει Ασφαλιστικός Κίνδυνος με βάση την παρούσα Σύμβαση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η παρούσα Ασφαλιστική Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν Δ 400/70, του Ν 489/76, όπως κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86 και τροποποιήθηκε από το Ν. 3557/2007, και του Ν. 2496/97 όπου δεν τροποποιείται από τους άνω ειδικούς Νόμους.

Κεφάλαιο Α - Γενικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 1ο: Κατάρτιση της Ασφαλιστικής Σύμβασης

Το παρόν Ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την Πρόταση Ασφάλισης, που έχει υποβάλλει στην Εταιρία ο Λήπτης της Ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια Επίσης, με βάση τις έγγραφες απαντήσεις σε όποια συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί. Τα Ασφάλιστρα έχουν υπολογιστεί βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στην Πρόταση Ασφάλισης και κάθε άλλου στοιχείου που έχει δηλωθεί.

ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύς της Ασφάλισης

Οι υποχρεώσεις της Εταιρίας, του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζόμενου καθορίζονται από:

  • Το Ασφαλιστήριο,
  • τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, αντίγραφο των οποίων έλαβε ο Ασφαλιζόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης,
  • την Πρόταση Ασφάλισης και τις Πρόσθετες Πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του Ασφαλιστήριου.
Όρος που δεν περιλαμβάνεται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα τμήματα της, δεν ισχύει. Οι Ειδικοί Όροι υπερισχύουν των Γενικών.

ΑΡΘΡΟ 3ο: Έναρξη της Ασφαλιστικής Κάλυψης

1) Η Ασφαλιστική Σύμβαση καταρτίζεται εγγράφως,

2) Για να παρασχεθεί Ασφαλιστική Κάλυψη πριν την έκδοση του Ασφαλιστηρίου απαιτείται σύμβαση προσωρινής κάλυψης, που αποδεικνύεται με ειδικό, προσωρινό σήμα κάλυψης που χορηγεί ο Ασφαλιστής, ή, όσον αφορά στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, με γραπτή βεβαίωση σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2, του Ν. 489/76. Το ειδικό σήμα προσωρινής κάλυψης ισχύει μέχρι την έκδοση του Ασφαλιστηρίου και σε κάθε περίπτωση μέχρι τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του.

3) Το Ασφαλιστήριο, το σημείωμα προσωρινής κάλυψης και η γραπτή βεβαίωση χορηγούνται υποχρεωτικά από τον Ασφαλιστή στον Ασφαλιζόμενο, αμέσως μετά την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων, ύστερα από γραπτή Πρόταση Ασφάλισης που υποβάλλει εκείνος που ζητά την Ασφάλιση.

4) Προϋπόθεση της έναρξης ή διεύρυνσης της Ασφαλιστικής Κάλυψης που βρίσκεται σε ισχύ, αποτελεί σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη έγκυρης Ασφαλιστικής Σύμβασης. Ο Ασφαλιστής έχει την υποχρέωση να καταγγείλει τη Σύμβαση αυτή αν ο Ασφαλιζόμενος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι του. Ισχύει κατά τα λοιπά η παρ, 1 του άρθρου 7 των όρων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4ο: Τοπικά όρια ισχύος

1) Η Ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τις χώρες των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το Τμήμα III της ενοποιημένης συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι το ασφαλισμένο όχημα θα εφοδιαστεί με σχετικό πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα).

2) Για τις υπόλοιπες χώρες, εκτός των παραπάνω, απαιτείται ειδική έγγραφη βεβαίωση του Ασφαλιστή, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του Ασφαλιζόμενου, με καταβολή πρόσθετων Ασφαλίστρων

3) Η Εταιρία, επεκτείνοντας σύμφωνα με τα παραπάνω την Ασφάλιση εκτός Ελλάδας, χορηγεί στον Ασφαλιζόμενο πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης (πράσινη κάρτα) σύμφωνα με το Ν. 489/1976.

4) Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η επέκταση της Ασφαλιστικής Κάλυψης εκτός Ελλάδας, ανεξάρτητα από τη (τις) χώρα (χώρες) προορισμού, ισχύει μόνο για τον κίνδυνο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και, σύμφωνα με τους όρους, Εξαιρέσεις και Περιορισμούς του κεφ. Β' και Γ' της Σύμβασης αυτής Προαιρετικές καλύψεις που ενδεχόμενα ίσχυαν στην Ελλάδα, τίθενται αυτόματα σε αναστολή μέχρι τον επαναπατρισμό του οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Διάρκεια Ασφάλισης

Η Ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα το οποίο αναγράφεται στο Ασφαλιστήριο και με την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής Ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης

1) Η Ασφαλιστική Σύμβαση ανανεώνεται κάθε φορά για ίσο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου, εκτός εάν τριάντα (30) ημέρες πριν το τέλος κάθε ασφαλιστικής περιόδου, καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ειδοποιήσει το άλλο με συστημένη επιστολή για το αντίθετο. Για κάθε ανανέωση εκδίδεται νέο Ασφαλιστήριο ή βεβαίωση για την ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύμβασης (ανανεωτηριο).

2) Πολυετή Ασφαλιστήρια Συμβόλαια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, θεωρούνται ως μονοετή, διαδοχικά ανανεούμενα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7ο: Καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύμβασης

1) Η Ασφαλιστική Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί και από τα δύο μέρη με έγγραφη δήλωση, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται ύστερα από τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας στο άλλο μέρος

2) Αν η Ασφαλιστική Σύμβαση καταγγελθεί από την Εταιρία, επιστρέφονται τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από τη λύση της Ασφαλιστικής Σύμβασης μέχρι το τέλος της Διάρκειας Ασφάλισης όπως ορίζεται στον πίνακα Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

3) Αν η Ασφαλιστική Σύμβαση καταγγελθεί από το Λήπτη της Ασφάλισης, η Εταιρία επιστρέφει τα ασφάλιστρα που αναλογούν στο διάστημα από τη λύση της Ασφαλιστικής Σύμβασης μέχρι το τέλος της Διάρκειας Ασφάλισης όπως ορίζεται στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου..

4) Σε κάθε περίπτωση, ο Ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση με τη λύση της σύμβασης να επιστρέψει το Ασφαλιστήριο, το ειδικό σήμα και τη βεβαίωση ασφάλισης του άρθρου 3 του Ν. 489/76. παίρνοντας τη σχετική απόδειξη

5) Σε κάθε περίπτωση που τα στοιχεία του συμβολαίου δε συμφωνούν με αυτά της άδειας κυκλοφορίας του Ασφαλιζόμενου οχήματος, η Ασφαλιστική Σύμβαση θα θεωρείται άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Αναστολή ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης

1) Η ισχύς της Ασφαλιστικής Σύμβασης αναστέλλεται ύστερα από γραπτή αίτηση του Λήπτη με έκδοση Πρόσθετης Πράξης από τον Ασφαλιστή που κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Λήπτη της Ασφάλισης. Η αναστολή αρχίζει από την έκδοση της Πρόσθετης Πράξης

2) Η αναστολή χορηγείται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από τριάντα (30) ημέρες. Αν η αναστολή χορηγήθηκε για αόριστο χρόνο η Ασφαλιστική Σύμβαση επαναφέρεται σε ισχύ ύστερα από γραπτή αίτηση του Λήπτη της Ασφάλισης

3) Όταν χορηγηθεί αναστολή για ορισμένο χρόνο, η διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής.

4) Είναι δυνατό να συμφωνηθεί γραπτά ότι, ενόσω διαρκεί η αναστολή, παραμένουν σε ισχύ οι καλύψεις κατά κινδύνων φωτιάς ή ολικής κλοπής ή ιδίων ζημιών, για ζημίες που προξενήθηκαν ύστερα από κλοπή και χρήση του οχήματος εφόσον:

α) είχαν συμφωνηθεί τέτοιες καλύψεις στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο,

β) προκαταβλήθηκε το αντίστοιχο Ασφάλιστρο,

γ) είχε δηλωθεί γραπτά ο ακριβής χώρος μέσα στον οποίον θα φυλάσσεται το όχημα κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής,

δ) η ασφαλιστική περίπτωση συμβεί μέσα στον παραπάνω (γ) χώρο, προκειμένου δε για αστική ευθύνη για ζημίες που συνέβησαν μετά από κλοπή και χρήση, εφόσον η κλοπή γίνεται από τον παραπάνω (γ) χώρο

ΑΡΘΡΟ 9ο: Καθορισμός ασφαλίστρου

1) Τα Ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία του (των) οδηγού (οδηγών) κάθε οχήματος, του ιδίου του οχήματος και άλλων, κατά την κρίση της Εταιρίας, σχετικών παραμέτρων, όπως αυτά αναφέρονται στην Πρόταση Ασφάλισης και βάσει των εκάστοτε ισχυόντων Τιμολογίων της Εταιρίας και των νομοθετικά οριζομένων ελαχίστων υποχρεωτικών ορίων Ασφάλισης

2) Σε περίπτωση νομοθετικής τροποποίησης των ελαχίστων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης, τα Ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης.

3) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τα Ασφάλιστρα κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης και σε περίπτωση τροποποίησης του υφισταμένου Τιμολογίου Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τους όρους Ασφάλισης κατά τη διάρκεια της Ασφαλιστικής Σύμβασης. Η Εταιρία οφείλει να γνωστοποιήσει τις τροποποιήσεις στον Ασφαλιζόμενο, αναφέροντας ότι αν δεν γίνουν δεκτές μέσα σε ένα (1) μήνα, τούτο αποτελεί καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύμβασης

4) Αν ο Ασφαλιζόμενος δεν αποδέχεται τη μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, το δηλώνει στην Εταιρία και λύεται αμέσως η Σύμβαση για το υπολειπόμενο διάστημα. Η καταβολή όμως των Ασφαλίστρων από το Λήπτη της Ασφάλισης, μετά την πιο πάνω αναπροσαρμογή, δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου Ασφαλίστρου και των όρων του Συμβολαίου.

5) Η καταβολή χρημάτων, χωρίς τη χορήγηση εγγράφων, δε γεννά υποχρέωση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου, ούτε άλλη υποχρέωση, εκτός από την επιστροφή χρημάτων

ΑΡΘΡΟ 10ο: Ασφαλιστικά βάρη

1) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος, κατά την σύναψη της Ασφαλιστικής Σύμβασης, έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν στον Ασφαλιστή όλα τα στοιχεία του Ασφαλιζόμενου οχήματος και των οδηγών του, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο έχει επίδραση στην αποδοχή της Ασφάλισης και στον υπολογισμό των Ασφαλίστρων

2) Αν, για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Ασφαλιστή ή του Λήπτη της Ασφάλισης ή του Ασφαλιζόμενου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του Ασφαλιστή τα ανωτέρω στοιχεία, ο Ασφαλιστής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα αφότου έλαβε γνώση αυτών των στοιχείων ή/και περιστατικών,

3) Η πρόταση του Ασφαλιστή για τροποποίηση της Σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σ' ένα (1) μήνα από τη λήψη της δεν γίνει δεκτή από το Λήπτη της Ασφάλισης ή τον Ασφαλιζόμενο

4) Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ 1 του άρθρου αυτού, ο Ασφαλιστής έχει τα δικαιώματα της παρ 2 του άρθρου και επιπλέον, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού) η Ασφαλιστική Σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το Ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του Ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το Ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση.

5) Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο Ασφαλιστής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης του προς καταβολή του Ασφαλίσματος Ο Λήπτης της Ασφάλισης υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας του Ασφαλιστή.

6) Η καταγγελία της Ασφαλιστικής Σύμβασης εκ μέρους του Ασφαλιστή στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου αυτού, επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης ή μετά πάροδο τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της Πρότασης Τροποποίησης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παρ 5 του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα.

7) Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούνται να δηλώσουν στην Εταιρία, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθαν σε γνώση τους, κάθε μεταβολή των στοιχείων του Ασφαλιζόμενου οχήματος ή/και των οδηγών, καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που αν ο Ασφαλιστής το γνώριζε δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους Σε μία τέτοια περίπτωση, η Εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι παραπάνω παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου

8) Κατά την ανανέωση της Σύμβασης, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος υποχρεούται να δηλώσουν στην Εταιρία κάθε μεταβολή των στοιχείων του οχήματος ή/και των οδηγών ή/και των καλύψεων, ώστε να επαναπροσδιοριστεί βάσει του άρθρου 9 το απαιτούμενο Ασφάλιστρο

ΑΡΘΡΟ 11ο: Μεταβολή της κυριότητας ή της κατοχής του οχήματος

1) Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου οχήματος αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομουμένου από την Ασφάλιση, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον Ασφαλιστή για τη μη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της

2) Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η Ασφαλιστική Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, η δε λύση της Ασφαλιστικής Σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του Ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια

3) Αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα Ασφαλιστική Σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο όχημα, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι των ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος Ασφαλιστής

ΑΡΘΡΟ 12ο: Γενικές υποχρεώσεις του Ασφαλιζόμενου ή/και του Λήπτη της Ασφάλισης σε περίπτωση ζημίας

Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να:

α) Λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση και τον περιορισμό της ζημίας, να ειδοποιήσει τις Αρχές, να κάνει κάθε ενέργεια ή πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένος, και να παρέχει στον Ασφαλιστή κάθε πληροφορία και έγγραφο που προβλέπονται στο Ασφαλιστήριο. Ομοίως, υποχρεούται να παρέχει στον Ασφαλιστή, εφόσον του ζητηθεί, κάθε άλλη πληροφορία και έγγραφο που είναι στη διάθεση του και κρίνονται αναγκαία στο πλαίσιο δίκης, την οποία διεξάγει ή προτίθεται να διεξάγει η Εταιρία

β) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώνουν στον Ασφαλιστή ή στον πλησιέστερο εκπρόσωπο του ή στον εκπρόσωπο που έχει υποδείξει η Εταιρία, εφόσον η ζημία συμβεί εκτός Ελλάδας, κάθε ζημία ή ατύχημα που αφορά το Ασφαλισμένο αυτοκίνητο όχημα αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών, αφότου έλαβαν γνώση του ατυχήματος χρησιμοποιώντας τα έντυπα δηλώσεων ατυχημάτων της Εταιρίας ή κάθε άλλο έγγραφο μέσο ή προσερχόμενος ο ίδιος αυτοπροσώπως στην Εταιρία.

γ) Διευκολύνει και να δίνει κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση των αιτιών και περιστάσεων του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών

δ) Προωθεί, μέσα σε οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά στην επέλευση του κινδύνου, από όπου και αν προέρχεται αυτό.

ε) Μην προβαίνει σε ομολογίες ευθύνης.

στ) Μην προβεί σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση η αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισμένος μπορεί να υποχρεωθούν, με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, να καταβάλλουν στον Ασφαλιστή αποζημίωση μέχρι του ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Διακανονισμός ζημιών

Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να κάνει κάθε έρευνα για τα αίτια της ζημίας και για τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες έγινε αυτή, όπως και για την ύπαρξη και την αξία του Ασφαλιζόμενου οχήματος, κατά το χρόνο του ατυχήματος

ΑΡΘΡΟ 14ο: Πληρεξουσιότητα

1) Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλιζόμενος παρέχουν με το Ασφαλιστήριο στον Ασφαλιστή, τόσο για τους ίδιους όσο και για τα άλλα Ασφαλιζόμενα πρόσωπα, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να τους εκπροσωπεί στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή ή νομικό πρόσωπο προκειμένου να αντικρούσει αξιώσεις τρίτων κατά του Λήπτη της Ασφάλισης ή των Ασφαλιζόμενων προσώπων, εφόσον ο Ασφαλιστής δεν αμφισβητεί την ευθύνη του όπως προκύπτει από τη Σύμβαση. Για το λόγο αυτό, τα παραπάνω πρόσωπα έχουν την υποχρέωση να χορηγούν στον Ασφαλιστή τα όποια γενικά ή ειδικά δικαστικά πληρεξούσια τους ζητήσει, προκειμένου να αντιμετωπίζει τις αξιώσεις των τρίτων

2) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προβαίνει κατά την κρίση του και μέσα στα όρια της ευθύνης του, σε συμβιβαστικό διακανονισμό απαιτήσεων τρίτων που στρέφονται εναντίον του η εναντίον των Ασφαλιζόμενων

3) Η Εταιρία δικαιούται, τέλος, να επιδιώξει στο όνομα του Ασφαλιζόμενου, αλλά και για δικό της όφελος την αποκατάσταση οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού έχει ειδοποιήσει τον Ασφαλιζόμενο σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 15ο: Υποκατάσταση

Η Εταιρία, αφού αποκαταστήσει τη ζημία, υποκαθίσταται για ότι ποσά κατέβαλε στα δικαιώματα του Λήπτη της Ασφάλισης και του Ασφαλιζόμενου κατά κάθε τρίτου υπόχρεου για την αποκατάσταση της ζημίας.
Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλιζόμενος ευθύνονται για αποζημίωση κάθε βλάβης των δικαιωμάτων του Ασφαλιστή που του προξένησαν με υπαιτιότητα τους

ΑΡΘΡΟ 16ο: Ανακοινώσεις και δηλώσεις

Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του Ασφαλιζόμενου συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας με συστημένη επιστολή,

ΑΡΘΡΟ 17ο: Διεύθυνση κατοικίας Λήπτη της Ασφάλισης και Ασφαλιζομένου

Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλισμένος, σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν στον Ασφαλιστή, αμελλητί, εγγράφως τη νέα τους διεύθυνση Η Εταιρία μπορεί να προβαίνει σε κάθε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση προς το Λήπτη της Ασφάλισης και τον Ασφαλισμένο στη δηλούμενη από αυτούς, τελευταία τους διεύθυνση.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου

Ασφάλιση για λογαριασμό τρίτου, κατόχου ή κυρίου του οχήματος, καταρτίζεται εφόσον ο Λήπτης της Ασφάλισης προσκομίσει γραπτή δήλωση του τρίτου ότι γνωρίζει για την Ασφάλιση που συνάπτεται για λογαριασμό του

ΑΡΘΡΟ 19ο: Εκχώρηση δικαιωμάτων από την Ασφαλιστική Σύμβαση

Ο Λήπτης της Ασφάλισης και ο Ασφαλιζόμενος δεν έχουν το δικαίωμα να εκχωρήσουν τα δικαιώματα από την Ασφαλιστική Σύμβαση χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Ασφαλιστή. Εκχώρηση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω είναι χωρίς αποτέλεσμα για τον Ασφαλιστή

ΑΡΘΡΟ 20ο: Δικαίωμα αναγωγής σε περίπτωση μη πληρωμής των Ασφαλίστρων

Σε περίπτωση μη πληρωμής των Ασφαλίστρων εμπρόθεσμα, αν η Εταιρία, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση, υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του οδηγού, του Ασφαλιζόμενου ή/και του Λήπτη της Ασφάλισης

ΑΡΘΡΟ 21ο: Απόδειξη εξόφλησης Ασφαλίστρων

Καμία απόδειξη εξόφλησης Ασφαλίστρων δεν ισχύει αν δεν φέρει τη χειρόγραφη η μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΑΡΘΡΟ 22ο: Αρμοδιότητα δικαστηρίων

Συμφωνείται ρητά ότι για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Εταιρίας και των Ασφαλιζομένων από το παρόν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται με τους παρόντες όρους, τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 23ο: Παραγραφή

Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από το Ασφαλιστήριο αυτό, παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη για την κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους και τέσσερα (4) έτη για τις λοιπές καλύψεις από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση, εκτός αν έχει μεσολαβήσει νόμιμη αναστολή ή διακοπή της παραγραφής.

Κεφάλαιο Β - Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων / Επιβαινόντων

ΑΡΘΡΟ 24ο: Αντικείμενο Ασφάλισης

1) Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αφορά στην ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του Ασφαλιζόμενου, από ζημίες που προξενούνται από την κυκλοφορία του οχήματος όπου περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Θάνατος ή πρόκληση σωματικών βλαβών σε πρόσωπα.
  • Υλικών ζημιών σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του Ασφαλιζόμενου, του οδηγού ή του Λήπτη της Ασφάλισης
  • Υλικών ζημιών σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το Ασφαλιζόμενο όχημα.

2) Δεν θεωρούνται τρίτοι:

α) Ο Ασφαλιζόμενος,

β) ο οδηγός του οχήματος που προξένησε τη ζημία,

γ) κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται από την Ασφαλιστική Σύμβαση,

δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι Ασφαλιζόμενου νομικού προσώπου ή εμπορικής εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, καθώς και οι σύζυγοι τους.

3) Στις καλύψεις για σωματικές βλάβες/θάνατο τρίτων περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.

ΑΡΘΡΟ 25ο: Ασφαλιζόμενοι

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι ο κύριος, ο κάτοχος και ο κάθε οδηγός του οχήματος, με εξαίρεση εκείνου που ανέλαβε την οδήγηση του οχήματος υστέρα από κλοπή η βία

ΑΡΘΡΟ 26ο: Ανώτατα όρια ευθύνης της Εταιρίας

1) Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας κατά ατύχημα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι, οι εύλογες δικαστικές δαπάνες, καθώς και τα κάθε φύσης έξοδα και αμοιβές τρίτων δεν μπορεί να ξεπεράσει τα ποσά που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, ανεξάρτητα από τον αριθμό ίων προσώπων που ζημιώθηκαν σε κάθε ξεχωριστό ατύχημα. Ζημίες περισσότερες από μία σε κάθε ατύχημα, που προκλήθηκαν από την ίδια αιτία, θεωρούνται ενιαίο ατύχημα

2) Σε περίπτωση που η ευθύνη του Ασφαλιζόμενου συνίσταται στην καταβολή περιοδικών παροχών που το σύνολο τους ξεπερνά το Ασφαλιστικό ποσό, η Εταιρία έχει την υποχρέωση να καταβάλλει τις περιοδικές παροχές μέχρι που να συμπληρωθεί το Ασφαλιστικό ποσό.

3) Σε περίπτωση που ζημιώθηκαν περισσότερα πρόσωπα, κάθε φορά
που το σύνολο των αποζημιώσεων που πρέπει να καταβάλλει ο υπαίτιος ξεπερνά το Ασφαλιστικό ποσό, το δικαίωμα καθενός από αυτά κατά της Εταιρίας περιορίζεται σύμμετρα μέχρι που να συμπληρωθεί ολόκληρο το Ασφαλιστικό ποσό. Εάν η Εταιρία, αγνοώντας την ύπαρξη η το μέγεθος άλλων απαιτήσεων ή ύστερα από δικαστική απόφαση κατέβαλε σε κάποιο από τα πρόσωπα αυτά ποσό ανώτερο από το μερίδιο που του αναλογεί, η Εταιρία έχει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζημίωση προς τους υπόλοιπους ζημιωθέντες μόνο μέχρι που να συμπληρωθεί το Ασφαλιστικό ποσό.

4) Αν η Εταιρία υποχρεωθεί να πληρώσει δικαστικώς ή εξωδίκως πέραν του Ασφαλίσματος, εχει δικαίωμα ανάγωγης κατά του Ασφαλιζόμενου.

ΑΡΘΡΟ 27ο: Οχήματα που ρυμουλκούνται

1) Σε περίπτωση Ασφάλισης με αυτοτελή Ασφάλιση της ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων που ρυμουλκούνται, η Ασφάλιση του οχήματος που ρυμουλκείται ισχύει μόνο εφόσον το όχημα που ρυμουλκεί είναι ανασφάλιστο ή εφόσον η Ασφάλιση του, που είναι σε ισχύ, δεν καλύπτει την ευθύνη για ατυχήματα που προξενούνται από το ρυμουλκούμενο.
Αν προκληθεί ατύχημα από ρυμουλκό όχημα που συνδέεται με ρυμουλκούμενο, οι Ασφαλιστές του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου οχήματος, αντίστοιχα, ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι των ζημιωθέντων τρίτων. Η ευθύνη των Ασφαλιστών αυτών περιορίζεται μέχρι του Ασφαλιστικού ποσού των σχετικών συμβάσεων, επιφυλασσομένου σε αυτούς του δικαιώματος της εκατέρωθεν αναγωγής για την κατανομή της ζημίας.
Αν η Ασφάλιση για το ρυμουλκό αφορά και το ρυμουλκούμενο, η Ασφάλιση του ρυμουλκούμενου ισχύει μόνο κατά το ποσοστό που τα Ασφαλιστικά ποσά της Ασφάλισης του ξεπερνούν τα ποσά της Ασφάλισης του ρυμουλκού οχήματος.

2) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από ρυμουλκούμενα οχήματα κατά τη διάρκεια που χρησιμοποιούνται ή λειτουργούν ως εργαλεία. Καλύπτεται μόνο η ευθύνη τους για ζημίες που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους.

3) Εφόσον η αστική ευθύνη για το ρυμουλκό και το ρυμουλκούμενο καλύπτεται με ένα Ασφαλιστήριο, αυτά θεωρούνται για κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης σαν ένα ενιαίο όχημα, ανώτατο δε όριο ευθύνης του Ασφαλιστή είναι το Ασφαλιστικό ποσό που συμφωνήθηκε για το ρυμουλκό.

ΑΡΘΡΟ 28ο: Ασφάλιση με περισσότερους Ασφαλιστές

1) Αν το Ασφαλιζόμενο όχημα έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου (Αστικής Ευθύνης ή άλλου) σε περισσότερες εταιρίες (πολλαπλή Ασφάλιση), ο Λήπτης της Ασφάλισης ή Ασφαλιζόμενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν στην Εταιρία εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση τις Ασφαλίσεις αυτές και τα Ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες Ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της Ασφαλιστικής ζημίας.