Εικόνα1 Εικόνα2 Εικόνα3 Εικόνα4

Επικοινωνία

Ασφαλιστικό Γραφείο Στάχτιαρη
Σαλάκου 6
Αγρίνιο ΤΚ 30100
Τηλ. 26410-54005
Φαξ 26410-54008
email

Περισσότερες πληροφορίες για την επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να βρείτε στην σελίδα Επικοινωνία.

Συνεργασίες

Το γραφείο μας συνεργάζεται με τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες του χώρου, όπως οι AXA, AIG, ERGO, ATE Ασφαλιστική και Όμιλο Νομικής Προστασίας D.A.S.

banner-companies

Στόχος μας είναι να επιλέξουμε το ανταγωνιστικότερο και πιό πλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα για τις ανάγκες σας. Με τη συνεργασία μας με τους κορυφαίους στον ασφαλιστικό κλάδο μπορούμε και επιτυχγάνουμε τον στόχο μας.

Οροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου ERGO

A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΩΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΑΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ, ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του παρόντος, τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, του Ν.489/76, όπως αυτός συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την κωδικοποίηση του από το Π Δ. 237/86 και του Ν.2496/97 στο βαθμό που δεν αντίκειται στις διατάξεις του ως άνω ειδικού Νόμου 489/76.

ΑΡΘΡΟ 1. Ορισμοί

Οι ακόλουθες λέξεις, όπου απαντώνται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά και μόνο την έννοια που δίνεται παρακάτω:

 • Εταιρία: Η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία VICTORIA Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ
 • Λήπτης της ασφάλισης (ή συμβαλλόμενος)
  Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο η εταιρία κατάρτισε το παρόν ασφαλιστήριο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμβληθεί στην ασφαλιστική σύμβαση για λογαριασμό δικό του ή τρίτου. Το λήπτη της ασφάλισης βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το ασφαλιστήριο, εκτός από εκείνες που από τη φύση τους βαρύνουν τον ασφαλισμένο
 • Ασφαλισμένος (μπορεί να είναι ο δικαιούχος του ασφαλίσματος)
  Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο απειλείται από την επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου και υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη 0 ασφαλισμένος έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με το λήπτη της ασφάλισης, εφόσον έχει λάβει γνώση της σύμβασης και έχει τη δυνατότητα να τις εκπληρώσει Σε περίπτωση αμφιβολίας η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίσθηκε για λογαριασμό του λήπτη της ασφάλισης.
 • Ασφαλιστήριο
  Το έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει την ασφαλιστική σύμβαση, φέρει την υπογραφή τουλάχιστον του εκπροσώπου της εταιρίας και αποτελείται από έντυπο δακτυλογραφημένο κείμενο, είτε το κείμενο αυτό είναι αρχικό είτε μεταγενέστερο (π.χ τροποποίηση ή ανανέωση ή παράταση, που πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής πρόσθετης πράξης) και από τους όρους της σύμβασης ασφάλισης (γενικούς ή και ειδικούς), οι οποίοι παραδίδονται στον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης μαζί με το έντυπο δακτυλογραφημένο κείμενο και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του εγγράφου.
 • Ασφαλισμένο όχημα
  Το συγκεκριμένο και λεπτομερώς περιγραφόμενο στο ασφαλιστήριο όχημα.
 • Ασφαλιστικός κίνδυνος
  Η δυνατότητα επέλευσης ζημιογόνου γεγονότος, που καλύπτεται με το παρόν ασφαλιστήριο.
 • Ατύχημα ή ζημία
  Η επέλευση οποιουδήποτε από τους κινδύνους που καλύπτονται με το ασφαλιστήριο και οφείλεται σε τυχαίο, βίαιο και ανεξάρτητο της θέλησης του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης γεγονός.
 • Ασφάλισμα
  Το ποσό που, κατά περίπτωση, είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει η εταιρία.
 • Δικαιούχος του ασφαλίσματος (μπορεί να είναι ο ασφαλισμένος)
  Το πρόσωπο το οποίο δικαιούται του ασφαλίσματος σε περίπτωση επέλευσης ατυχήματος ή ζημίας
 • Ασφαλιστικό ποσό - Όριο ευθύνης
  Το χρηματικό ποσό μέχρι του οποίου (ως ανώτατο όριο) συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση να ευθύνεται η εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 2. Καλυπτόμενοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι

Ρητά συμφωνείται, ότι το παρόν ασφαλιστήριο ισχύει μόνο για όσους ασφαλιστικούς κινδύνους αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και παραπλεύρως αυτών αναγράφονται τα συμφωνηθέντα ασφαλιστικά ποσά και τα αντιστοιχούντα προς αυτά ασφάλιστρα. Μόνη η αναφορά οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου στους γενικούς ή ειδικούς όρους, χωρίς την τήρηση των ανωτέρω, δε δημιουργεί καμία υποχρέωση για την εταιρία.

ΑΡΘΡΟ 3. Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης

Το παρόν ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την πρόταση ασφάλισης, που έχει υποβάλει στην εταιρία ο λήπτης της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Επίσης, με βάση τις έγγραφες απαντήσεις του λήπτη της ασφάλισης, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία του έχει ζητηθεί από την εταιρία. Ανάλογα υπολογίζονται και τα ασφάλιστρα.

ΑΡΘΡΟ 4. Ισχύς της ασφάλισης

Οι υποχρεώσεις της εταιρίας, του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου καθορίζονται από:

 • την πρόταση ασφάλισης
 • το ασφαλιστήριο
 • τους γενικούς και ειδικούς όρους
 • τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες και από τα δύο μέρη τροποποιήσεις του ασφαλιστηρίου, για κάθε είδος κινδύνου που καλύπτεται με αυτό και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο.

Οι ειδικοί όροι υπερισχύουν των γενικών.

Η παραλαβή του ασφαλιστηρίου, η καταβολή του ασφαλίστρου ή η άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συνεπάγονται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της σύμβασης, από το λήπτη της ασφάλισης και από κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται από το ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 5. Πληρωμή ασφαλίστρων

1.- Η καταβολή του εκάστοτε αναγραφόμενου ολικού ποσού ασφαλίστρων γίνεται μόνο προκαταβολικά, εφάπαξ και σε μετρητά. Η έγγραφη βεβαίωση ασφάλισης και το ειδικό σήμα αποδεικνύουν την ύπαρξη ασφάλισης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και χορηγούνται μόνο με την εξόφληση των συμφωνηθέντων ασφαλίστρων.

2.- Ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει η εταιρία από το παρόν ασφαλιστήριο εάν δεν έχουν εξοφληθεί τα εφάπαξ οφειλόμενα ασφάλιστρα Αν η εταιρία υποχρεωθεί να πληρώσει αποζημίωση σε τρίτους, χωρίς να έχει εκπληρωθεί η παραπάνω υποχρέωση από το λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά κάθε προσώπου του οποίου η ευθύνη καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 6. Γεωγραφικά όρια ισχύος

1.- Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε. Ο. Χ.) και στα κράτη των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το τμήμα III της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Για τις υπόλοιπες χώρες απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα), κατόπιν αίτησης του λήπτη της ασφάλισης, έγκρισης της εταιρίας και καταβολής των πρόσθετων ασφαλίστρων που αναλογούν

2.- Οι προαιρετικά καλυπτόμενοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι ισχύουν μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, εκτός από τον κίνδυνο "Ατύχημα οδηγού", που ισχύει και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Είναι όμως δυνατόν, η ισχύς των προαιρετικά καλυπτόμενων κινδύνων να επεκταθεί και εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, κατόπιν αίτησης του λήπτη της ασφάλισης, έγκρισης της εταιρίας και καταβολής των πρόσθετων ασφαλίστρων που αναλογούν για κάθε κίνδυνο, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται αντίστοιχη κάλυψη στο ασφαλιστήριο, που ισχύει εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΡΘΡΟ 7. Διάρκεια ασφάλισης

1.- Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο και υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η ασφάλιση μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών ή με καταγγελία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και στο άρθρο 20 των γενικών όρων του παρόντος.

2.- Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ανανεώνεται αυτοδικαίως για ίσο χρονικό διάστημα, εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο την εναντίωσή του, με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, τριάντα (30),ημέρες πριν από τη λήξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

3.- Η ασφάλιση των προαιρετικά καλυπτόμενων ασφαλιστικών κινδύνων λήγει οριστικά κατά την αναγραφόμενη στο ασφαλιστήριο ημερομηνία λήξης και δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται αυτοδίκαια, παρά μόνο με την έκδοση νέου ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μόνον για τους αναγραφόμενους σ' αυτό ασφαλιστικούς κινδύνους.

ΑΡΘΡΟ 8. Ασφαλιστικά βάρη

1.- Ο λήπτης της ασφάλισης κατά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί στην εταιρία τα στοιχεία της διεύθυνσης της κύριας κατοικίας του ή της έδρας της επιχείρησης του, όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας αξίας αυτού (στην περίπτωση που ζητείται η κάλυψη προαιρετικών κινδύνων σχετιζομένων με την αξία του οχήματος), καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό το οποίο έχει επίδραση στην εκτίμηση του κινδύνου, στην αποδοχή ή μη της ασφάλισης και στον υπολογισμό των ασφαλίστρων

2.- Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρίας ή του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της εταιρίας τα παραπάνω στοιχεία ή περιστατικά, η εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός αφότου έλαβε γνώση των στοιχείων αυτών ή των περιστατικών.

3.- Η πρόταση της εταιρίας για τροποποίηση της σύμβασης θεωρείται ως καταγγελία, αν μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της από το λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο δεν γίνει αποδεκτή, υπό τον όρο ότι η συνέπεια αυτή αναγράφεται στο έγγραφο της πρότασης τροποποίησης.

4.- Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η εταιρία έχει τα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού Επιπρόσθετα, αν η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πριν τροποποιηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, η ασφαλιστική σύμβαση ή πριν η καταγγελία αρχίσει να παράγει αποτελέσματα, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί, προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί αν δεν υπήρχε η παράβαση, με δικαίωμα αναγωγής της εταιρίας για τη διαφορά του ποσού της αποζημίωσης

5.- Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της υποχρέωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, η εταιρία έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τότε που έλαβε γνώση της παράβασης. Αν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας, η εταιρία απαλλάσσεται της υποχρέωοής της για καταβολή του ασφαλίσματος. Ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που θα υποστεί η εταιρία, εξαιτίας της παραπάνω παράβασης.

6.- Η καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης εκ μέρους της εταιρίας, στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, επιφέρει αποτελέσματα μετά πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα περιέλθει στο λήπτη της ασφάλισης ή μετά πάροδο ενός (1) μηνός από τη λήψη της πρότασης τροποποίησης, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, η καταγγελία επιφέρει άμεσα αποτελέσματα.

7.- Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να δηλώσουν στην εταιρία, μέσα σε δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση τους, κάθε μεταβολή των στοιχείων του ασφαλισμένου οχήματος, καθώς και κάθε στοιχείο ή περιστατικό που μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν η εταιρία το γνώριζε δε θα είχε συνάψει την ασφάλιση ή δε θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους Σε μία τέτοια περίπτωση η εταιρία, μόλις λάβει γνώση της επίτασης του κινδύνου, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίηση της. Σε περίπτωση παράλειψης της γνωστοποίησης εφαρμόζονται οι ανωτέρω παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως και εγγράφως στην εταιρία κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του λήπτη της ασφάλισης ή της έδρας της επιχείρησης του

8.- 0 λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια προς αποφυγή της επέλευσης ή της επίτασης των ασφαλιστικών κινδύνων και γενικά να συμπεριφέρονται ως ανασφάλιστοι συνετοί ιδιοκτήτες οχημάτων

ΑΡΘΡΟ 9. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας

1.- Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται:
α) Να ειδοποιήσουν εγγράφως την εταιρία ή τον πλησιέστερο εκπρόσωπο της, άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, το αργότερο εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση τους το ζημιογόνο γεγονός, ανεξάρτητα από τη γνώμη την οποία έχουν για την υπαιτιότητα.
β) Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των αστυνομικών ή άλλων αρμόδιων αρχών, τις οποίες οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως μόλις μάθουν το ζημιογόνο γεγονός, να κάνουν κάθε τι που θα έκαναν για το συμφέρον τους με σκοπό τη διάσωση, τη μείωση ή τον περιορισμό της ζημίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας, την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου και να ενεργούν σαν να μην ήταν ασφαλισμένοι,
γ) Να διευκολύνουν και να δίνουν κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους πραγματογνώμονες της εταιρίας, για τη διαπίστωση του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.
δ) Να προωθούν αμέσως, και το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην εταιρία κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά το ατύχημα ή τη ζημία, από όπου και αν προέρχεται αυτό. Ιδιαίτερα δε, σε περίπτωση έγερσης αγωγής υποχρεούνται να προτείνουν μάρτυρες και να τους προσάγουν στο δικαστήριο για τη διεξαγωγή των μαρτυρικών αποδείξεων, γενικά δε να βοηθούν την εταιρία στην εξακρίβωση της ευθύνης και της έκτασης των ζημιών Η υπαίτια παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων από το λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, παρέχει στην εταιρία το δικαίωμα αποζημίωσης της μετά από απόφαση δικαστηρίου, όπως ο νόμος ορίζει

2.- Ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλισμένος σε κάθε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας παρέχουν στην εταιρία το δικαίωμα χειρισμού και επιμέλειας της υποθέσεως και το δικαίωμα να συνάπτει συμβιβασμούς στο όνομα τους Επιπρόσθετα παρέχουν στην εταιρία την ειδική πληρεξουσιότητα να τους αντιπροσωπεύει, εάν η εταιρία το επιθυμεί, Ενώπιον πάσης αρχής και κάθε δικαστηρίου

3.- Είναι ανίσχυρη για την εταιρία οποιαδήποτε αναγνώριση οφειλής ή ομολογία ευθύνης του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου ή οποιαδήποτε συμφωνία που επαυξάνει την ευθύνη τους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας Αν ο ασφαλισμένος, παρόλα αυτά, προβεί σε τέτοιες αναγνωρίσεις, ομολογίες ή συμφωνίες, ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε ζημία που αυτή θα υποστεί εξαιτίας των παραπάνω ενεργειών του.

4.- Για ζημίες που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα και που καλύπτονται με το παρόν ασφαλιστήριο, ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να θέσουν το συντομότερο δυνατόν στη διάθεση της εταιρίας το Ασφαλισμένο όχημα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, στην οποία η εταιρία υποχρεούται να προβεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που τέθηκε το όχημα στη διάθεση της. Αν παρόλα αυτά ο ασφαλισμένος προβεί σε αποκατάσταση της ζημίας του οχήματος του είτε χωρίς να το θέσει στη διάθεση της εταιρίας, είτε πριν την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας δε δικαιούται αποζημίωσης.

5.-Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλισμένο των παραπάνω υποχρεώσεων τους, παρέχει στην εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της, ενδεικτικά δε περαιτέρω αποζημίωση, τόκους και έξοδα καταβληθέντα προς τρίτο. Αν η παράβαση είναι δόλια, η εταιρία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση της που απορρέει από το ασφαλιστήριο. Δόλια είναι η παράβαση ιδίως όταν ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος αρνηθεί, αποκρύψει, αλλοιώσει ή εν γνώσει του περιγράψει στην εταιρία αναληθώς τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 10. Γενικές Εξαιρέσεις που αφορούν την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Δεν καλύπτονται και αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες που προξενήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη τους με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με ή χωρίς ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο:

1.- Από πρόθεση του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή του κυρίου ή του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος ή των προστηθέντων από αυτούς προσώπων στην οδήγηση ή τη φύλαξη του οχήματος

2.- Από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και στην περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς της ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο του ατυχήματος, ακόμη και αν ανανεώθηκε εκ των υστέρων, καθώς και όταν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.

3.- Από οδηγό, ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του νόμου

4.- Από αυτοκίνητο όχημα, του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο ή και στην άδεια κυκλοφορίας του, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται και οι ζημίες που προκαλούνται από δίκυκλα ή Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, κατά το χρόνο που αυτά χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση, όπως, ενδεικτικά, μεταφορά και διανομή κατ' οίκον τροφίμων ή άλλων προϊόντων

5.- Από τη συμμετοχή του αυτοκινήτου οχήματος σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες επίσημους ή όχι, ή διαγωνισμούς ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας, επιδείξεις, εορταστικές παρελάσεις, επίσημες ή όχι, δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις), δοκιμές (test drive), ακροβασίες κ.λ.π.

6.- Όταν ο οδηγός του οχήματος είναι ηλικίας κάτω των 23 ετών ή απέκτησε την άδεια ικανότητας οδήγησης, εντός του τελευταίου, πριν την ημερομηνία επέλευσης του ατυχήματος, δωδεκαμήνου, εκτός εάν έχει δηλωθεί η ιδιότητα του νέου οδηγού, πριν ή μετά το ατύχημα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 των Γενικών Όρων του παρόντος.

7.- Όταν το όχημα ρυμουλκεί άλλο όχημα ή ρυμουλκείται από άλλο όχημα, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη του με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με ή χωρίς ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο

8.- Κατά τη διάρκεια που το όχημα εργάζεται και λειτουργεί ως εργαλείο, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί,η κάλυψη του με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με ή χωρίς ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.

9.- Όταν το όχημα κινείται σε δρόμους ή τοποθεσίες που απαγορεύεται από τις αρχές, μόνιμα ή κατά περίπτωση, η κυκλοφορία οχημάτων, όπως αεροδρόμια, εργοτάξια, στρατόπεδα, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, πλατείες κ.λ.π., εκτός εάν το όχημα εισήλθε στους χώρους αυτούς συνεπεία ατυχήματος ή έχει ρητά και ειδικά συμφωνηθεί εγγράφως η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών, με ή χωρίς ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.

10.- Όταν το όχημα εισέρχεται ή εξέρχεται ή διενεργεί ελιγμούς προς ή από στάθμευση σε οχηματαγωγό, φορτηγίδα ή άλλο πλοίο ή σιδηρόδρομο ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση του από αυτά, καθώς και κατά την, με οποιονδήποτε τρόπο, μεταφορά του οχήματος με οποιοδήποτε άλλο μέσο, όπως με οχήματα οδικής βοήθειας, εκτός εάν έχει ρητά και ειδικά συμφωνηθεί εγγράφως η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών, με ή χωρίς ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.

11.-Ζημιά στα πράγματα που μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα, ανεξάρτητα από το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν, καθώς και ζημία στις ενδυμασίες και στα προσωπικά αντικείμενα των επιβαινόντων στο ασφαλισμένο όχημα, απώλεια ή ζημία τιμαλφών ειδών ή χρημάτων.

12.-Ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια μόνιμης ή πρόσκαιρης αφαίρεσης της κατοχής του ασφαλισμένου οχήματος, λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διοικητική αρχή.

13.-Ζημία που θα προκληθεί από πρόσωπο που επελήφθη της κατοχής του οχήματος με οιαδήποτε άλλη αξιόποινη πράξη, πλην των περιπτώσεων που το όχημα έχει κλαπεί ή αποκτηθεί με χρήση βίας.

14.- Έναντι προσώπων τα οποία συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με όχημα, το οποίο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχο του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης.

15.- Από πόλεμο, εισβολή, πράξη αλλοδαπού εχθρού, εχθροπραξίες ή επιχειρήσεις που μοιάζουν με πολεμικές (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση ή πραξικόπημα και επίταξη κάθε είδους, καθώς επίσης από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, καθώς και από οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή γεγονότων ή καταστάσεων που προαναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

16.- Από πυραύλους ή βλήματα, από πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τους, από ιονίζουσες ή ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες ακτινοβολίες ή πεδία οποιουδήποτε είδους ή από ραδιενεργό μόλυνση, από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθο τους. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης. Επίσης από αμίαντο, από μόλυνση ή ρύπανση του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης της βιολογικής και / ή χημικής μόλυνσης ή ρύπανσης

17.- Από σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, κυκλώνα ή άλλη φυσική διαταραχή που προκαλεί καταστροφές μαζικής εκτάσεως, καθώς επίσης και από πτώση δένδρων ή άλλων αντικειμένων, οφειλόμενη στα προαναφερθέντα φυσικά φαινόμενα θύελλα ή καταιγίδα υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι 8 μποφόρ και άνω, σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν η εταιρία, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου ή μετά από δικαστική απόφαση, "υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά κάθε προσώπου, του οποίου η ευθύνη -καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση.

ΑΡΘΡΟ 11. Γενικές εξαιρέσεις των προαιρετικά καλυπτομένων ασφαλιστικών κινδύνων

Αναφορικά με τους προαιρετικά καλυπτόμενους ασφαλιστικούς κινδύνους, ισχύουν όλες οι εξαιρέσεις ασφαλιστικής καλύψεως που αναφέρονται παραπάνω στο υπ' αριθμόν 10 άρθρο. Επιπρόσθετα, δεν καλύπτονται και αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες που προξενήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο ή σαν συνέπεια κάποιου από τα παρακάτω γεγονότα, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη τους με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με ή χωρίς ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο:

1.- Από δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου ή του κυρίου ή του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος ή των προστηθέντων από αυτούς προσώπων στην οδήγηση ή στη φύλαξη του οχήματος.

2.- Από κακόβουλες ενέργειες γνωστών ή αγνώστων δραστών, τρίτων ή μη, στο ασφαλισμένο όχημα.

3.- Από το μεταφερόμενο ή στο μεταφερόμενο με το όχημα φορτίο οποιασδήποτε φύσης, ανεξάρτητα από πταίσμα του οδηγού, είτε κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση, είτε κατά την οδήγηση και ανεξάρτητα αν η παράβαση αυτή συνετέλεσε στην πρόκληση της ζημίας.

4.- Όταν το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέρα από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του.

5.- Από έκρηξη ή φλόγα του οχήματος ή από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό, από πτώση κεραυνού, καθώς και οι ζημίες που προκλήθηκαν ή οφείλονται σε διαρροή υγρών ή υγραερίων, οποιασδήποτε φύσης, είτε μεταφέρονται είτε (χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του οχήματος.

6.- Όταν το όχημα κινείται χωρίς οδηγό ή ωθείται από άλλη δύναμη εκτός της δικής του ή ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που κινείται σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή ρυμουλκείται από άλλο όχημα.

7.- Εντός ιδιωτικών ή δημόσιων φυλασσόμενων χώρων στάθμευσης, μη προσιτών στο ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από την Καταβολή μισθώματος ή όχι, εντός ιδιόκτητων ή αποκλειστικής χρήσης χώρων του ασφαλισμένου ή λήπτη της ασφάλισης, περιφραγμένων ή όχι, καθώς και εντός συνεργείων επισκευής οχημάτων, πλυντηρίων ή εκθέσεων αυτοκινήτων.

8.- Από ειδικού τύπου οχήματα, εργαλεία, μηχανήματα ή φορτηγά, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους ως εργαλεία.

9.- Από όχημα το οποίο είναι ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη εκ της κυκλοφορίας του, με την ειδική συμφωνία να κυκλοφορεί αποκλειστικά εντός συγκεκριμένου χώρου, εφόσον η ζημία προκλήθηκε εκτός του χώρου αυτού.

10.- Ζημία σε θημωνιές και γεωργικά προϊόντα γενικά, λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε από οχήματα αλωνιστικά ή θεριστικά ή θεριζοαλωνιστικά ή χορτοκοπτικές μηχανές ή βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές
Όταν το όχημα δεν έχει υποστεί τον προβλεπόμενο από το νόμο τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) ή έχει υποστεί και έχει Κριθεί ακατάλληλο προς κυκλοφορία.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, αν η εταιρία, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου ή μετά από δικαστική απόφαση, υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά κάθε προσώπου, του οποίου η ευθύνη Καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση.

ΑΡΘΡΟ 12. Ασφαλιστικό ποσό και Ασφάλισμα

1.- Η αξία (ασφαλιστικό ποσό) του ασφαλισμένου οχήματος καθορίζεται με βάση την πραγματική, τρέχουσα εμπορική αξία του, η οποία δηλώνεται από το λήπτη της ασφάλισης και ερευνάται από την εταιρία οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οπωσδήποτε κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, όταν το όχημα ασφαλίζεται για προαιρετικά καλυπτόμενους ασφαλιστικούς κινδύνους και το ύψος του ασφαλίσματος σχετίζεται με την αξία του οχήματος, ο λήπης της ασφάλισης υποχρεούται να ελέγχει σε ετήσια βάση την πραγματική, τρέχουσα, εμπορική αξία του και (αν χρειάζεται) να αναπροσαρμόζει τα ασφαλιστικό ποσό στο ύψος της αξίας αυτής (τρέχουσας - εμπορικής). Επίσης, η εταιρία έχει το δικαίωμα να μειώνει το ασφαλιστικό ποσό κατά την ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με βάση την παλαιότητα του οχήματος. Η μείωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβατική αποτίμηση της αξίας του οχήματος, η οποία θα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του, κατά το χρόνο του ατυχήματος.

2.- Σε περίπτωση που το ασφαλιστικό ποσό είναι μικρότερο της τρέχουσας αξίας του οχήματος (υπασφάλιση), τότε το ασφάλισμα μειώνεται αναλογικά κατά τον κανόνα της υπασφάλισης, εκτός εάν η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται σε Α' κίνδυνο. Ως Α' κίνδυνος θεωρείται η κάλυψη που παρέχεται, μέχρι το αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ασφαλιστικό ποσό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τυχούσα υπασφάλιση και υπό την προϋπόθεση ότι δίπλα στον ασφαλιστικό κίνδυνο την πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου αναγράφεται η ένδειξη "σε Α' κίνδυνο".

3.- Σε περίπτωση που το ασφαλιστικό ποσό είναι μεγαλύτερο της ως άνω αξίας (υπερασφάλιση), τότε η εταιρία ευθύνεται μόνο μέχρι την πραγματική τρέχουσα αξία του οχήματος.

4.- Το ασφάλισμα υπολογίζεται και καθορίζεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία που είχε το ασφαλισμένο όχημα, κατά το χρόνο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος, συνυπολογιζομένων της φθοράς και της παλαιότητας του, είτε πρόκειται περί μερικής ή ολικής καταστροφής είτε μερικής ή ολικής απώλειας.

5.- Το ασφάλισμα για όλους τους ασφαλιστικούς κινδύνους, εκτός της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης, περιλαμβάνει μόνο τη θετική ζημία και ποτέ την αποθετική, ούτε τη μείωση της αγοραστικής αξίας του βλαβέντος οχήματος, ούτε τη ζημία από τη στέρηση της χρήσης αυτού, ούτε οποιοδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση ζημία

6.- Το ασφάλισμα καταβάλλεται σε χρήμα, η εταιρία όμως μπορεί να προβεί σε φυσική αποκατάσταση.

7.- Για την καταβολή του ασφαλίσματος απαιτείται η προσκόμιση στην εταιρία των πρωτότυπων νομότυπων παραστατικών, καθώς και κάθε σχετικού δημοσίου εγγράφου, όπως το δελτίο της τροχαίας ή η ποινική δικογραφία στις περιπτώσεις όπου αυτή έχει σχηματισθεί

8.- Τα έξοδα, τα τέλη προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών και το χαρτόσημο τυχόντων τόκων αποζημίωσης βαρύνουν τον ασφαλισμένο Ειδικά στην υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης το χαρτόσημο τόκων αποζημίωσης βαρύνει την εταιρία.

9.- Εφόσον ο δικαιούχος του ασφαλίσματος, κύριος του αυτοκινήτου, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής δασμών και λοιπών εισφορών, που αναφέρονται στην κτήση του αυτοκίνητου και των ανταλλακτικών του, δασμοί και εισφορές δεν συνυπολογίζονται στο ποσό του ασφαλίσματος. Σε περίπτωση μερικής ζημίας, εφόσον το ασφαλιστικό ποσό για το οποίο ασφαλίσθηκε το αυτοκίνητο έχει υπολογισθεί χωρίς δασμούς, η εταιρία δικαιούται να αφαιρεί, από την αξία των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή, το ποσό των δασμών που αναλογεί σε αυτά.

10.- Δε θεωρείται ζημία και δεν καταβάλλεται ασφάλισμα σε περιπτώσεις επιβολής προστίμων ή εξαγοράς ποινών, επιβαλλόμενων από διοικητικές, αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, συνεπεία παραβάσεων νόμων ή αστυνομικών διατάξεων από τον ασφαλισμένο ή λήπτη της ασφάλισης, καθώς και των σχετικών δικαστικών εξόδων που προέρχονται από αποφάσεις των παραπάνω αρχών.

ΑΡΘΡΟ 13. Ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας

1.- Η συνολική ευθύνη της εταιρίας ανά ατύχημα ή ανά θύμα, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το αναγραφόμενο στο ασφαλιστήριο ποσό, στο οποίο περιλαμβάνεται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα και οι κάθε φύσης αμοιβές τρίτων, για κάθε είδος καλυπτόμενου κινδύνου, ανεξάρτητα από το επιδικαζόμενο ποσό. Περισσότερες ζημίες από την ίδια αιτία λογίζονται ως ένα ενιαίο ατύχημα.

2. - Αν η εταιρία υποχρεωθεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να πληρώσει δικαστικά ή εξώδικα πέραν του ασφαλιστικού ποσού που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά οιουδήποτε προσώπου, του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο.

ΑΡΘΡΟ 14. Καθορισμός ασφαλίστρου

1.- Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται με βάση τα χαρακτηριστικά:
 • του κάθε οχήματος, όπως τη χρήση, τον κυβισμό του κινητήρα, τους φορολογήσιμους ίππους ή την πραγματική ιπποδύναμη του οχήματος, τις Θέσεις, τον τύπο, την ηλικία του οχήματος,
 • του ιδιοκτήτη του και των οδηγών του, όπως το χρόνο απόκτησης της άδειας ικανότητας οδήγησης, την ηλικία, το φύλο, την εμπειρία οδήγησης, του πλήθους των ζημιών,
 • του τόπου συνήθους στάθμευσης του οχήματος.

2.- Σε περίπτωση τροποποίησης των κατώτατων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης, τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται, από την ημερομηνία ισχύος των νέων ορίων.

3.- Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο και να τροποποιεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπολογισμού του, κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 15. Ανάκληση ζημίας

Ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία ατυχήματος, να ανακαλέσει τη δήλωση που υπέβαλε, αναλαμβάνοντας ο ίδιος κάθε ευθύνη καταβολής αποζημίωσης. Η ανωτέρω δήλωση έχει την έννοια της άφεσης χρέους. Καμία ανάκληση δε γίνεται δεκτή, εάν η εταιρία έχει καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για τη συγκεκριμένη ζημία, ακόμα και εάν η εταιρία έχει επανεισπράξει το αρχικά καταβληθέν από αυτή ποσό, από οποιοδήποτε τρίτο υπόχρεο πρόσωπο, ύστερα από εξώδικο διακανονισμό ή δικαστική απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 16. Ηλικία οδηγού και ημερομηνία έκδοσης διπλώματος

1.- Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να δηλώνει στην εταιρία εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται

 • από άτομο ηλικίας κάτω των 23 ετών ή
 • από άτομο που απέκτησε άδεια ικανότητος οδήγησης μέσα στο τελευταίο (πριν την ημερομηνία επέλευσης του ατυχήματος) δωδεκάμηνο, έτσι ώστε να υπολογισθεί και να εισπραχθεί από την εταιρία επασφάλιστρο 40% επί των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης

2.- Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που προκληθεί ζημία χωρίς να έχουν δηλωθεί τα ανωτέρω και χωρίς να έχει καταβληθεί το συμφωνηθέν επασφάλιστρο τότε:

 • Εάν πρόκειται για ζημία αστικής ευθύνης (είτε υποχρεωτικής από το νόμο, είτε κατά τη μεταφορά με πλοίο, είτε εργαλείου), η εταιρία εκδίδει πρόσθετες πράξεις, με τις οποίες χρεώνει επασφάλιστρο 40% επί των ασφαλίστρων αστικής ευθύνης, που αντιστοιχεί στο διάστημα από την ημερομηνία του ατυχήματος και μέχρι τη λήξη του ασφαλιστηρίου, καθώς και πρόσθετο ασφάλιστρο 60% επί των ετήσιων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης, ως συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα και αναπόδεικτη ζημία της εταιρίας. 0 λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να παραλάβουν και εξοφλήσουν τις παραπάνω πρόσθετες πράξεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης τους. Σε αντίθετη περίπτωση, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος συμμετέχουν στην πληρωμή της όλης ζημίας (κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα) κατά ποσοστό 40%, ως προς το οποίο η εταιρία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των ανωτέρω προσώπων.
 • Αν πρόκειται για ζημία ιδίων ζημιών, δεν καλύπτεται η ζημία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6, του άρθρου 17.3 των ειδικών όρων του παρόντος.
 • Αν πρόκειται για ζημία ατυχήματος οδηγού, η εταιρία καταβάλλει μόνο το 60% της οφειλόμενης αποζημίωσης στον ασφαλισμένο οδηγό ή σε περίπτωση θανάτου του στους νόμιμους δικαιούχους αυτού

ΑΡΘΡΟ 17. Επέκταση Αστικής ευθύνης και σε ζημίες από ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ

1.- Σε όλες τις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δηλώθηκαν στην εταιρία από το λήπτη της ασφάλισης και καταβλήθηκε πρόσθετο ασφάλιστρο, επεκτείνεται η κάλυψη της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου οχήματος, έτσι ώστε η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει τους τρίτους παθόντες, για τις νόμιμες απαιτήσεις τους σε βάρος του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του κυρίου, του κατόχου και του οδηγού του ασφαλισμένου οχήματος, για τις σωματικές βλάβες ή και τις υλικές ζημίες που θα υποστούν από:

 • το ασφαλισμένο όχημα, κατά τη διάρκεια που αυτό ρυμουλκεί άλλο ρυμουλκούμενο και μη αυτοκινούμενο όχημα
 • από το ρυμουλκούμενο και μη αυτοκινούμενο όχημα, κατά τη διάρκεια που αυτό ρυμουλκείται από το ασφαλισμένο όχημα.

Η συνολική ευθύνη της εταιρίας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, συνυπολογιζόμενων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της από την κάλυψη της Αστικής ευθύνης, περιορίζεται στα ασφαλιστικά ποσά Αστικής ευθύνης (Σωματικές βλάβες και Υλικές ζημίες), που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, αφού η Αστική ευθύνη από ρυμουλκούμενο όχημα αποτελεί επέκταση της κάλυψης της Αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου οχήματος

2.- Η παρούσα επέκταση παρέχεται με την αναγραφή της κωδικοποιημένης ονομασίας "Ρ2" (όταν το ρυμουλκούμενο φέρει έναν άξονα τροχών), "Ρ4" (όταν το ρυμουλκούμενο φέρει δύο άξονες τροχών) ή "Ρ6" (όταν το ρυμουλκούμενο φέρει τρεις άξονες τροχών) στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ισχύει υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 • Το ρυμουλκούμενο όχημα πληροί όλες τις προδιαγραφές και όλους τους όρους ασφαλείας που προβλέπονται οπό τη νομοθεσία και είναι εφοδιασμένο με σχετική άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο.
 • Το ασφαλισμένο ρυμουλκό όχημα έχει την ελκτική ικανότητα να ρυμουλκεί το συγκεκριμένο ρυμουλκούμενο και είναι εφοδιασμένο προς τούτο με σχετική άδεια ρυμούλκησης από τις αρμόδιες αρχές
 • Το ρυμουλκούμενο όχημα φέρει τα απαιτούμενα από το νόμο φώτα τροχοπέδησης, θέσης και όγκου, καθώς και αντανακλαστήρες.
 • Ο ασφαλισμένος έχει λάβει κάθε ενδεδειγμένο αναγκαίο προληπτικό μέτρο αποφυγής ατυχημάτων, ιδίως όσον αφορά την ασφαλή πρόσδεση του ρυμουλκούμενου οχήματος επί του ασφαλισμένου οχήματος.

3.- Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο ασφαλιστήριο, δεν καλύπτεται η αστική ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από ρυμουλκούμενα οχήματα, όταν αυτά χρησιμοποιούνται ή λειτουργούν ως εργαλεία. Καλύπτεται μόνο η αστική ευθύνη από ζημίες που προκαλούνται κατά την κυκλοφορία τους και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια ρυμούλκησης τους από το ασφαλισμένο όχημα.

4.- Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο των γενικών εξαιρέσεων (άρθρο 10 των γενικών όρων), εκτός από την περίπτωση της ρυμούλκησης άλλου οχήματος, που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 10 των γενικών όρων

ΑΡΘΡΟ 18. Μεταβολή της κυριότητας

1.-Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμέσως στην εταιρία οποιαδήποτε μεταβολή της κυριότητας ή της κατοχής του ασφαλισμένου αυτοκινήτου οχήματος.

2.- Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας του αυτοκινήτου οχήματος εξαιτίας θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρία για τη μη αποδοχή τους, εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της.

3.- Αν μεταβιβασθεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου οχήματος, με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται αυτοδικαίως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, η δε εταιρία υποχρεούται σε επιστροφή των τυχόν μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων. Η λύση της σύμβασης ισχύει έναντι πάντων χωρίς να απαιτείται εκ μέρους της εταιρίας οποιαδήποτε ενέργεια.

4.- Σε κάθε περίπτωση, αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου οχήματος κατά την αμέσως προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο όχημα, η υφιστάμενη ασφαλιστική σύμβαση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι των ζημιωθέντων τρίτων είναι η τελευταία ασφαλιστική εταιρία.

ΑΡΘΡ019. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές (διαδοχική ασφάλιση)

Αν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει μόνο η τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης στον ζημιωθέντα τρίτο είναι η τελευταία ασφαλιστική εταιρία. Οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση ή καταγγελία.

ΑΡΘΡΟ 20. Ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης

1.- Με κοινή συμφωνία
Η ασφαλιστική σύμβαση λύεται οποτεδήποτε με έγγραφη κοινή συμφωνία της εταιρίας και του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου. Η λύση της σύμβασης γνωστοποιείται, με επιμέλεια της εταιρίας, στο Κέντρο Πληροφοριών και ισχύει έναντι των τρίτων μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή

2.- Με καταγγελία

2.1. -Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση, οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στην εταιρία ή σε εξουσιοδοτημένο απ' αυτήν διαμεσολαβητή, επί αποδείξει. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση αυτής στην εταιρία.

2.2.- Η εταιρία μπορεί, με γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου της από το λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, βαρυνόμενη με την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στο λήπτη της ασφάλισης ή / και στον ασφαλισμένο με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωση τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.

2.3.- Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θεωρείται και η τελευταία διεύθυνση που ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλισμένος δήλωσαν εγγράφως στην εταιρία. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτήν ή τη μη ανεύρεση τους στις διευθύνσεις κατοικίας ή διαμονής του προηγούμενου εδαφίου ή τη μη προσέλευση τους στο Ταχυδρομείο για την παραλαβή της, εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης ή / και ο ασφαλισμένος αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας.

2.4.- Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης ασκεί η εταιρία, υποχρεούται να κοινοποιεί αυτήν στο Κέντρο Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του περιεχομένου της. Αν την καταγγελία ασκεί ο λήπτης της ασφάλισης, η εταιρία γνωστοποιεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης στο Κέντρο Πληροφοριών.

2.5.- Η εταιρία μπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίηση της στο Κέντρο Πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (2.4).

3.- Ειδικές συμφωνίες

3.1.- Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να επιστρέψουν στην εταιρία το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το ειδικό σήμα και τη βεβαίωση ασφάλισης.

3.2.- Η ακύρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, για οποιοδήποτε λόγο, επιφέρει ταυτόχρονα και τη λύση για την ασφάλιση όλων των προαιρετικά καλυπτόμενων ασφαλιστικών κινδύνων

3.3.- Εάν η εταιρία υποχρεωθεί να καταβάλλει αποζημίωση σε τρίτους παθόντες, σε περίπτωση που δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος για την ακύρωση ή τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, τότε έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον ασφαλισμένο ή και το λήπτη της ασφάλισης οποιοδήποτε ποσό κατέβαλε.

3.4.- Σε περίπτωση ακύρωσης της αρχικής ασφαλιστικής σύμβασης η εταιρία δικαιούται ως ελάχιστη αποζημίωση της, για λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα έκδοσης και ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, το ποσό των εικοσιπέντε (25,00) ευρώ για δίκυκλα, γεωργικούς ελκυστήρες, γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα έργου και το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ για οποιοδήποτε άλλο όχημα

ΑΡΘΡΟ 21. Τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης

Η ασφαλιστική σύμβαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά από αίτηση του λήπτη της ασφάλισης Η τροποποίηση έχει ισχύ μόνο μετά την έγγραφη αποδοχή της από την εταιρία

ΑΡΘΡΟ 22. Διεύθυνση επικοινωνίας με ασφαλισμένο

Κάθε κοινοποίηση εγγράφου ή δικογράφου της εταιρίας προς το λήπτη της ασφάλισης ή / και τον ασφαλισμένο θα γίνεται στην τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής ή έδρας της επιχείρησης του λήπτη της ασφάλισης ή / και του ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο

ΑΡΘΡΟ 23. Ανακοινώσεις και δηλώσεις του λήπτη της ασφάλισης η του ασφαλισμένου

Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις συντάσσονται εγγράφως και απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 24. Έρευνα συνθηκών ατυχήματος - Διακανονισμός ζημίας

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να διενεργεί έρευνα τόσο για τα αίτια, όσο και για τις συνθήκες του ατυχήματος Η διενέργεια έρευνας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αναγνώριση υποχρέωσης καταβολής αποζημίωσης από την εταιρία. Η εταιρία δικαιούται επίσης να προβεί σε κάθε είδους διακανονισμό οποιασδήποτε ζημίας, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του λήπτη της ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου.

ΑΡΘΡΟ 25. Τόκοι

Ρητά συμφωνείται ότι η εταιρία υποχρεούται σε καταβολή τόκων αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση έγγραφης αναγνώρισης της υποχρέωσης της προς παροχή ή από της έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης

ΑΡΘΡΟ 26. Παραγραφή

Κάθε αξίωση ζημιωθέντος τρίτου κατά της εταιρίας παραγράφεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την ημέρα του ατυχήματος (άρθρο 10, παράγραφος 2 του ν 489/76) Κάθε άλλη αξίωση, που πηγάζει από το ασφαλιστήριο αυτό, παραγράφεται μετά τέσσερα (4) έτη από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση αν πρόκειται για ασφαλίσεις ζημιών και μετά πέντε (5) έτη αν πρόκειται για ασφαλίσεις προσώπων (άρθρο 10, του ν 2496/97)

ΑΡΘΡΟ 27. Υποκατάσταση της εταιρίας

Η εταιρία αποζημιώνοντας το λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο αποκτά αυτοδικαίως όλα τα δικαιώματα που έχει αυτός, έναντι κάθε τρίτου υπαίτιου της ζημίας, σύμφωνα με το νόμο. Ανεξάρτητα από αυτό, από την ημέρα καταβολής της αποζημίωσης, ο ασφαλισμένος εκχωρεί στην εταιρία τα παραπάνω δικαιώματα του και δίνει σε αυτήν το δικαίωμα και την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα να ενεργήσει, εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομα της ή στο όνομα του, για αποζημίωση από κάθε υπαίτιο τρίτο.

ΑΡΘΡΟ 28. Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν ασφαλιστήριο, αποκλειστικώς κατά τόπο αρμόδια συμφωνούνται τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας ή της θεσσαλονίκης.